02-734-0911-2, 081-7344-552 thaidoctorvision@gmail.com [gtranslate]

ศูนย์คัดกรอง และส่งต่อ[AT141]

เป็นศูนย์คัดกรองและส่งต่อ เมื่อพบผู้ป่วยโรคตา โรคที่ตรวจได้เช่น เบาหวานขึ้นตา จอประสาทตาฉีกขาดหลุดลอก ต้อหิน ต้อกระจก จอตาเสื่อม กระจกตาโป่งพอง Retinitis Pigmentosa สายตาเลือนราง ตาขี้เกียจ ตาแห้ง วุ้นตาเสื่อม ฯลฯ

 

ศุนย์คัดกรอง และส่งต่อ

 

จักษุแพทย์ และกระจกตา

 

 

อายุรแพทย์ ระบบประสาท และสมอง Neurologist

 

 

จักษุแพทย์ จอตา

 

 

อายุรแพทย์ ภูมิแพ้

 

 

จักษุแพทย์ ตกแต่ง และเสริมสร้าง Oculoplastic

 

 

จักษุแพทย์ ต้อกระจก

 

 

จักษุแพทย์ ต้อหิน

 

 

จักษุแพทย์ กล้ามเนื้อตา

 

 

จักษุแพทย์ ผ่าตัด แก้ไขสายตา เลสิก

 

 

จักษุแพทย์ ประสาทจักษุ