02-734-0911-2, 081-7344-552 thaidoctorvision@gmail.com [gtranslate]

รับประกันสินค้าจริงๆ

รับประกันสินค้าจริงๆ[AT137]

เรารับประกันความพอใจ สามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยน เพื่อให้ได้การมองเห็นที่ดีและสบายตาที่สุด ในระยะเวลา 90 วัน

1.ในบางครั้ง หลังจากท่านได้รับแว่นหรือคอนแทคเลนส์ไปแล้ว เมื่อเอาไปใช้งานในชีวิตจริง อาจจะพบปัญหา หรือต้องการมาปรับแต่ง เพื่อให้การมองเห็นดีข้ึน สบายตามากข้ึน

2.หมอแว่น มีรับประกันสินค้าอย่างน้อย 90 วัน และยินดีให้ท่านนําสินค้ามาแก้ไข ปรับแต่งได้โดยเราพร้อมรับฟังปัญหาในการใช้งานของท่าน เพื่อทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ และหาทางปรับปรุงแก้ไขอย่างสุดความสามารถ

3.ได้ระบบประกันสินค้าและบริการของเรา ยังสร้างความพึงพอใจ ทำให้ลูกค้าแนะนํา