02-734-0911-2, 081-7344-552 thaidoctorvision@gmail.com [gtranslate]

ทุกเหตุผลคือหมอแว่น

ทุกเหตุผลคือหมอแว่น[AT122]

ร้าน “หมอแว่น” มุ่งเน้นการบริการทางด้านสายตาที่ครบวงจร

แตกต่างจากร้านแว่นทั่วไปคือ

1.ตรวจโดยอาจารย์หมอสายตา

หมอแว่นมีอาจารย์หมอสายตา ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของประเทศ

แม้ปัญหาการมองเห็นส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่แก้ง่ายไม่ซับซ้อน แต่สำหรับบางปัญหา กลับเป็นเรื่องซับซ้อนที่ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์สูง

ด้วยความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของหมอแว่น ปัญหาของท่านจะถูกแก้ไขอย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการ แม้ว่า ปัญหาของท่านจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนเพียงใด

ตัวอย่างเช่น อาการตามัว ที่จริงแล้วอาจไม่ได้มีแค่ปัญหาสายตาเท่านั้น แต่อาจมีปัญหาอื่นร่วมด้วยเช่น ปัญหากล้ามเน้ือตาโรคหรือความผิดปกติของสุขภาพตา ปัญหากระจกตา ตาแห้ง ต้อกระจก ฯลฯ

สำหรับบางปัญหาที่เราไม่สามารถจัดการได้เช่น ต้อกระจก เบาหวานข้ึนตา ต้อหิน จอตาเสื่อม เลสิก ฯลฯ หมอแว่น มีบริการส่งคนไข้ต่อ เพื่อไปรักษากับจักษุแพทย์และแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวก และลดเวลาการรอคอยของคนไข้ทำ ให้คนไข้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

ขอขอบคุณแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ทั้งในโรงพยาบาลและคลินิกต่างๆ ที่ช่วยกันร่วมดูแลคนไข้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ

2.บริการหลากหลายที่สุด

ครบที่สุดด้วยแว่นตาคอนแทคเลนส์เลนส์โปรเกรสซีฟ ควบคุมสายตาสั้น กล้ามเน้ือตา โอเคเลนส์สเคลอร่าเลนส์ ไฮบริดเลนส์และอื่นๆอีกมากมาย

หมอแว่นมีบริการที่หลากหลายคลอบคลุม ทำให้ได้แก้ไขปัญหาของท่านด้วยทางเลือกที่ดีที่สุด

เนื่องจากปัญหาการมองเห็นมีมากมายหลายอย่าง และแต่ละปัญหาอาจจะมีวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดต่างกัน ที่หมอแว่นเรามีเลนส์และอุปกรณ์เฉพาะทางมากที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศ ทำให้ปัญหาของท่าน ได้รับการแก้ไขด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุด

ตัวอย่าง เช่น ปัญหาตามัว อาจเกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งแว่นตาไม่ได้เป็นการแก้ไขที่ดีที่สุดของทุกปัญหา ที่หมอแว่นเรามีอุปกรณ์ที่หลากหลาย ทำให้สามารถแก้ปัญหาของท่านได้อย่างตรงจุด เช่น………………….

สายตาสั้นเพิ่มขึ้นทุกปี สำหรับผู้ที่มีสายตาสั้นเพิ่มข้ึนทุกปี นอกจากการวัดสายตาเพื่อจ่ายเลนส์ใหม่ให้ชัดเจนข้ึนแล้ว หมอแว่นยังมีบริการ ควบคุมสายตาสั้นเพื่อชลอหรือหยุดสายตาไม่ให้สั้นเพิ่มข้ึนด้วย

ใส่แว่นโปรเกรสซีพทำงานกับคอมพิวเตอร์แล้วไม่สบายตา หมอแว่นสามารถตรวจ และจ่ายเลนสเ์ฉพาะ เพื่อทำให้ท่านใช้คอมพิวเตอร์ระยะยาวได้อย่างสบายตาและชัดเจนข้ึน

ความต้องการอื่นๆ เช่น การแก้ไขสายตากับอาชีพต่างๆที่มีความต้องการเฉพาะ เช่น นักบิน แอร์โฮสเตส ทันตแพทย์ แพทย์ผ่าตัด หรือนักกีฬาต่างๆเช่น นักฟุตบอล นักกีฬาทางน้ำ ยิงปืน เทควันโด สนุกเกอร์ ฯลฯ เพื่อให้ท่านมองเห็นได้อย่างชัดเจนเต็มที่ และเหมาะสมกับกิจกรรมของท่าน

 

3.รับประกันสินค้าจริงๆ

เรารับประกันความพอใจ สามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยน เพื่อให้ได้การมองเห็นที่ดีและสบายตาที่สุด ในระยะเวลา 90 วัน

ในบางครั้ง หลังจากท่านได้รับแว่นหรือคอนแทคเลนส์ไปแล้ว เมื่อเอาไปใช้งานในชีวิตจริง อาจจะพบปัญหา หรือต้องการมาปรับแต่ง เพื่อให้การมองเห็นดีข้ึน สบายตามากข้ึน

หมอแว่น มีรับประกันสินค้าอย่างน้อย 90 วัน และยินดีให้ท่านนําสินค้ามาแก้ไข ปรับแต่งได้โดยเราพร้อมรับฟังปัญหาในการใช้งานของท่าน เพื่อทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ และหาทางปรับปรุงแก้ไขอย่างสุดความสามารถ

 

4.ไม่เน้นขาย แต่เน้นแก้ปัญหา

เราฟังปัญหา ตรวจการมองเห็น และแนะนําทางเลือกเพื่อแก้ปัญหา รวมทั้งข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีเพื่อให้ท่านตัดสินใจ

เราให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของท่านเป็นอันดับแรก และจะแนะนําวิธีแก้ปัญหาให้กับท่านโดยไม่เน้นว่าจะต้องขายของได้ ดังนั้น หลายๆท่านที่มาตรวจตา อาจจะไม่ได้แว่นตากลับไป ถ้าเราเห็นว่าแว่นตาไม่ช่วยแก้ปัญหา

ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านตามัว เมื่อตรวจแล้วพบว่าเป็นต้อกระจกและเลนส์ตาขุ่นมาก เราจะไม่ตัดแว่นให้แต่เราจะแนะนําให้ไปปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อรักษาต้อกระจกให้เรียบร้อยก่อน และเราจะตัดแว่นให้ท่านเมื่อผ่าต้อเรียบร้อยแล้ว หรือเมื่อจักษุแพทย์บอกว่ายังไม่สมควรผ่าให้ไปตัดแว่นก่อน เป็นต้น

เพราะเราเช่ือว่าการให้ข้อมูลท่ีถูกต้องตามความเป็นจริง แม้จะทำให้ร้านมีรายได้น้อยลง แต่ก็เป็นวิธีท่ียั่งยืน อีกทั้งยังเป็นวิธีที่ทำแล้วสบายใจ ดังนั้นวิธีน้ีจึงเป็นวิธีท่ีเราเลือกท่ีจะทำ

แต่ถ้าท่านมีความต้องการ อยากได้แว่นใหม่ที่สวยข้ึน หรือแว่นท่ีเบา เลนส์ที่บาง มุมมองกว้าง สบายตา เราก็สามารถทำให้ท่านได้เช่นเดียวกัน

 

 

5.ความเช่ียวชาญระดับแนวหน้า ในราคาท่ีจ่ายได้

เพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาซับซ้อน สามารถเข้าถึงบริการจากอาจารย์ผู้เช่ียวชาญได้

เนื่องจากคนเรา ไม่ว่ายากดีมีจน ก็มีปัญหาสายตาได้  หมอแว่นจึงอยากให้คนไทยท่ีมีปัญหาสายตาที่ซับซ้อน มีโอกาสเข้าถึงบริการทางสายตา กับอาจารย์ผู้เช่ียวชาญได้ เนื่องจากปัจจุบันในประเทศไทยมีศูนย์สายตาเพียงไม่กี่แห่ง ท่ีสามารถแก้ปัญหาเหล่าน้ีได้

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้หมอแว่นไม่ได้ขายแต่แว่น หรือเลนส์ราคาสูง แต่ยังมีแว่นตากรอบพร้อมเลนส์ในราคาตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปด้วย เพื่อให้คนไทยส่วนใหญ่ สามารถเข้าถึงบริการของเราได้

 

6.เครื่องมือเฉพาะทาง ทันสมัย

 

7.เราคัดสินค้าคุณภาพดีเพื่อคุณ

8.ตอบแทนสังคม