02-734-0911-2, 081-7344-552 thaidoctorvision@gmail.com [gtranslate]

ไม่เน้นขาย แต่เน้นแก้ปัญหา

ไม่เน้นขาย แต่เน้นแก้ปัญหา[AT175]

เราฟังปัญหา ตรวจการมองเห็น และแนะนําทางเลือกเพื่อแก้ปัญหา รวมทั้งข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีเพื่อให้ท่านตัดสินใจ

1. เราให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของท่านเป็นอันดับแรก และจะแนะนําวิธีแก้ปัญหาให้กับท่าน โดยไม่เน้นว่าจะต้องขายของได้

2. ดังนั้น คนไข้หลายๆคนมาแล้วอาจจะไม่ได้แว่นตากลับไป ถ้าเราเห็นว่าแว่นตาไม่ช่วยแก้ปัญหา

  • ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านตามัว เมื่อตรวจแล้วพบว่าเป็นต้อกระจกและเลนส์ตาขุ่นมาก เราจะไม่ตัดแว่นให้แต่เราจะแนะนําให้ไปปรึกษาจักษุแพทยเ์พื่อรักษาต้อกระจกให้เรียบร้อยก่อน และเราจะตัดแว่นให้ท่านเมื่อผ่าต้อเรียบร้อยแล้ว หรือเมื่อจักษุแพทย์บอกว่ายังไม่สมควรผ่าให้ไปตัดแว่นก่อน เป็นต้น

3. แต่ถ้าท่านมีความต้องการ อยากได้แว่นใหม่ที่สวยข้ึน หรือแว่นท่ีเบา เลนส์ที่บาง กว้าง เห็นสบายตา เราก็สามารถทำให้ท่านได้ตามความต้องการของท่านเช่นเดียวกัน

4. เราเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาของท่านเป็นวิธีที่ยั่งยืนกว่าการเน้นขายของแพง หรือยัดเยียดท่ีจะขายแว่นตาโดยให้ข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง และให้ท่านตัดสินใจ โดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง และนําเสนอทางแก้ไขท่ีตรงต่อความต้องการของท่าน หรือให้ข้อมูลที่ไม่จริง เพื่อทำให้ท่านไม่ถูกยัดเยียดสินค้าที่เกินความจำเป็นเพราะเราเชื่อว่าการให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง แม้จะทำให้ร้านมีรายได้น้อยลง แต่ก็เป็นวิธีที่ยั่งยืน อีกทั้งยังทำให้เราสบายใจ ดังนั้นวิธีน้ีจึงเป็นวิธีที่เราเลือกที่จะทำร้านเราก็มีความต้องการเหมือนร้านปกติท่ีต้องการให้ลูกค้าซื้อสินค้าท่ีราคาสูงได้กำไรมากเราเน้นแก้ไขปัญหาของท่าน ซึ่งบางปัญหาไม่ได้แก้ด้วยแว่นทำให้ท่านจะได้การแก้ปัญหาอื่นๆกลับไป ซึ่งอาจไม่ใช่แว่นตา