02-734-0911-2, 081-7344-552 thaidoctorvision@gmail.com [gtranslate]

หมอแว่นมีมาตรการป้องกัน Covid-19 และแว่นออนไลน์ สำหรับบริการลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากช่วงนี้มีการแพร่กระจายของโรค Covid -19 ร้านหมอแว่นจึงมีมาตรการป้องกัน 4 ขั้นตอนดังนี้