02-734-0911-2, 081-7344-552 thaidoctorvision@gmail.com [gtranslate]

ตรวจโดยอาจารย์หมอสายตา

ตรวจโดยอาจารย์หมอสายตา[AT119]

หมอแว่นมีอาจารย์หมอสายตา ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของประเทศ

1.แม้ปัญหาการมองเห็นส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่แก้ง่ายไม่ซับซ้อน แต่สำหรับบางปัญหา กลับเป็นเรื่องซับซ้อนที่ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์สูง

2.ด้วยความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของหมอแว่น ปัญหาของท่านจะถูกแก้ไขอย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการ แม้ว่า ปัญหาของท่านจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนเพียงใด

3.ตัวอย่างเช่น อาการตามัว ที่จริงแล้วอาจไม่ได้มีแค่ปัญหาสายตาเท่านั้น แต่อาจมีปัญหาอื่นร่วมด้วยเช่น ปัญหากล้ามเน้ือตาโรคหรือความผิดปกติของสุขภาพตา ปัญหากระจกตา ตาแห้ง ต้อกระจก ฯลฯ

4.สำหรับบางปัญหาที่เราไม่สามารถจัดการได้เช่น ต้อกระจก เบาหวานข้ึนตา ต้อหิน จอตาเสื่อม เลสิก ฯลฯ หมอแว่น มีบริการ

5.ส่งคนไข้ต่อ เพื่อไปรักษากับจักษุแพทย์และแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวก และลดเวลาการรอคอยของคนไข้ทำ ให้คนไข้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

6.ขอขอบคุณแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ทั้งในโรงพยาบาลและคลินิกต่างๆ ท่ีช่วยกันร่วมดูแลคนไข้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ

7.ระบุปัญหาของท่านได้อย่างชัดเจน ครบด้าน ทำให้ท่านมองอย่างสบายตา และเห็นได้ชัดเจนเต็มศักยภาพ

8.ตรวจตาเชี่ยวชาญ โดยอาจารย์ทัศนมาตรชั้นนําของประเทศ แก้ปัญหาให้ท่านได้แม้ปัญหาการมองเห็นที่ซับซ้อนที่หมอแว่น เราตรวจตาท่านโดยอาจารย์ทัศนมาตร ทำให้ระบุสาเหตุของปัญหาของท่านได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะปัญหาที่ซับซ้อน

9.ดังนั้น ท่านมั่นใจได้ว่าการตรวจสายตาที่หมอแว่น จะทำให้ท่านได้รับการบริการโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ปัญหาของท่านถูกแก้อย่างดีที่สุด